Veiklos ataskaita už 2020 m.

Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai“ (toliau - Bendruomenė) kaip Visuomeninė organizacija įregistruota LR Juridinių asmenų registre 2003 m. gruodžio 9 d. Teisinė forma – asociacija. Asociacija turi Visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – Bendruomenės tarybą, vienasmenį valdymo organą -  Bendruomenės  pirmininką.

Veiklos ataskaita yra suskirstyta į kelias pagrindines temas:

BENDRUOMENĖS NARIŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE

2020 finansinių metų pabaigoje bendruomenės narių skaičius yra 104  nariai.

PROJEKTINĖ VEIKLA

2020 m. įgyvendinome 8 projektus, įsisavinome 103022,00 Eur, iš jų 5 finansuojamus Kretingos rajono savivaldybės administracijos, kuriems skirta 4980,00 eurai Kretingos rajono kaimo plėtros finansuojamus 2 projektus, LRŽŪM - vieną projektą, savo lėšomis prie jų įgyvendinimo bendruomenė prisidėjo 3927,88 eurus.

Projektą „Jaunas – aktyvus – savanoriškas“ (900 Eur)  kurio tikslas – skatinti jaunimo iniciatyvas susipažinti su Lietuvos istorija, ugdyti jų pilietiškumą, savanoriškumą, įgyvendintas bendruomenei bendradarbiaujant su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla. Jaunimas turėjo galimybę susipažinti su Klaipėdoje esančiais įdomiausiais, lankomaisiais objektais, dalyvaujant moderatoriui organizavome užsiėmimus su psichologe, dėl  COVID -19 negalėjome suorganizuoti spalvotų emocijų naktų „Ateik. Išgirsk. Pamatyk. Veik“, filmų peržiūrų.

Projekto “Rask laiko?!” (750 Eur) tikslas - vykdyti veiklas, skatinančias jaunų šeimų iniciatyvas, užimtumą bei įtraukimą į aktyvią bendruomeninę veiklą. Suorganizuoti užsiėmimai “Kūrybinėse dirbtuvėse”, kurių metu moterys turėjo galimybę susipažinti su namų dekoravimu. Papuošta Kūlupėnų centrinė aikštė, nupintas advento vainikas. Dalyvaudamos užsiėmimuose su psichologe analizavo save, dabartinę emocinę būseną, nagrinėjo jos pasekmes, ieškojo problemų sprendimų būdų. Organizuotos veiklos ugdo bendravimą, bendruomeniškumą, tarpusavio pažinimą, jų metu gimsta naujos idėjos.

Atvirų jaunimo erdvių projekto Jaunimo laisvalaikis – aktyvus, kultūringas, turiningas“ (500 Eur) tikslas - sudaryti sąlygas jaunimui realizuoti save, skatinti jį tobulėti, ieškant aktyvių, įdomių, turiningų, įvairių laisvalaikio leidimo formų. Iš projektinių lėšų įsigijus medžiagas ir talkinant Kūlupėnų sporto klubo vyrams įrengėme virvės traukimo treniruoklį, skersinius, lygiagretes Vasaros metu vyko aktyvios treniruotės. Jaunimas labai domisi virvės traukimo technika, kartu su virvės traukimo komanda dalyvauja treniruotėse. Džiugu, kad vyrų komanda dalijasi gerąja patirtimi bei yra sektinas pavyzdys paaugliams, nes jie nevartoja alkoholio, nerūko, mandagūs, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Besidominčių sportiniais užsiėmimais AJE dalyvių skaičius auga.

Įgyvendinto projekto „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“  (1 107,60 Eur)  metu 50 bendruomenės narių, suorganizuota išvyka į Naisius, Pakruojo dvarą. Susipažinome su ten esančiais kultūriniais objektais, tradicijomis, bendruomeniniu verslumu, kulinariniu paveldu, organizuojamomis edukacijomis. Įsigijome dažų lauko scenos atnaujinimui, dengėme dalį patalpų draudimo, internetinės svetainės išlaikymo ir komunalines išlaidas.

Pagal 2020 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” Kūlupėnų bendruomenės centras „Kūlupėnai” panaudojo 1330,00  eurų ir įgyvendino Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Problemos? Spręskime kartu!”, kurio tikslas – gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

Jo metu įrengtas 75 kv.m. trinkelėmis klotas pėsčiųjų takas, neišskiriant iš esamos infrastruktūros. Bendruomenės nariai šią problemą iškėlė, baigiant Kretingos r. savivaldybės administracijai  įgyvendinti projektą „Kūlupėnų gyvenvietės kompleksinis atnaujinimas“ ir išsiaiškinus, kad skirtingomis plytelėmis vinguriuojantis, išklypęs takelis, kuris atsivėrė tartum piktžolė, nebus rekonstruojamas, atnaujinamas. Juo kasdien keliauja vaikai ir mokiniai, jų tėvai, darbuotojai iš Kūlupėnų gyvenvietės Draugystės, Pievų, Beržyno, Vyšnių, Ateities, Minijos ir Mokyklos gatvių į mokyklą. Organizuojamų renginių metu iš kultūros skyriaus patalpų, darbuotojai tuo išklypusiu takeliu, susinešdavo reikiamus muzikos instrumentus, reikalingą įrangą į mokyklos aktų salę (vienintelę, bendrai naudojamą visų organizacijų ir įstaigų, esančių Kūlupėnuose).  Renginių lankytojai tuo taku eidami, ypač vyresnio amžiaus, nepastebėję nelygumų  užkliūdavo, griūdavo ir susižalodavo. Iš Kretingos r. savivaldybės gautas finansavimas 1330 Eur, bendruomenė savo lėšomis prisidėjo 500 Eur, Kūlupėnų seniūnija davė priekabą žvyro. Problemą išsprendme kartu! Įgyvendinant projektą teko spręsti nemalonius klausimus, nes pirmasis rangovas darbus atliko nekokybiškai, kurių mes nepriėmėme. Nuoširdus ačiū už supratingumą ir pagalbą Petrui Kazlauskui, Algiui Švelniui, Daliai Račkauskienei ir mokyklos ūkinės dalies darbuotojams už gerbūvio darbus.

            Projekto Ten kur Minija teka gražuolė” – (1500,00 Eur) (LR Žemės ūkio ministerija) veiklos ir lėšos skirtos tradicinei vasaros šventei: įgarsinimui, muzikiniam atlikėjui, transporto nuomai, maitinimui.

Suorganizuota tradicinė vasaros šventė, kurioje profesionalios įgarsinimo įrangos pagalba, parodėme muzikinę/meninę programą, tenkinančią skirtingus poreikius. Programoje dalyvavo vietiniai atlikėjai/saviveiklininkai vaikai, jaunimas. Pirmą kartą scenoje pasirodė ir visus savo šokiais sužavėjo sportinių šokių grupė iš Klaipėdos Kangoo Club Lietuva. Šventės dalyviai iš arčiau susipažino su grupės LOTUS kūryba. Vasaros šventės metu organizavome nemokamas veiklas, užimtumą vaikams. Septyni vietiniai amatininkai, ūkininkai, liaudies meistrai turėjo galimybę prekiauti savo pagaminta produkcija bei ją demonstruoti. Ekologišku medumi prekiavo Vytautas Kazlauskas, saldžiais kepiniais - Stasė Zajančiauskienė, Duonele bei ekologišku bičių vaško plėvele tinkančia maisto pakavimui bei uždengimui Audronė Burkauskienė. Pačios siūtais rūbeliais vaikams, kasdien buityje naudojamomis rankinėmis prekiavo Vitalija Kazlauskienė. Žolinių proga iš žolynų kartu su šventės dalyviais, svečiais kilimus audė Regina Tilvikienė, Įsigyti pačios sukurtų eilių knygutę, pasiklausyti apie žolelių naudą organizmui, paragauti arbatos siūlė Salva Buizovienė. Paragauti žemaitiško šiupinio, giros, keptos duonelės, žirnių su spirgais kvietė Lina Paulienė Scenos ir teritorijos dekoravime mums aktyviai talkino jaunimo atstovai, vadovaujami Rasos Jazbutienės. Šventės dalyviai, svečiai susipažino su Kūlupėnų kaime gyvuojančiomis tradicijomis, papročiais, kulinariniu paveldu bei kultūringai praleido laiką.

Pradėto 2019 m. projekto „Kur eiti? Ką veikti?“ Nr. KRET-LEADER-6B-JV-9-1-2019 (bendra vertė – 7878,00 Eur, parama 7484,10 Eur gauta iš EŽŪFKP ir LRV biudžeto lėšų, Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ prisidėjimas 393,90 Eur ) įgyvendinimas nusikėlė į 2021 m., nes dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos COVID -19 infekcijos plitimo keitėme projekto „Kur eiti? Ką veikti?“ užsiėmimų datas. Projektas įgyvendinamas bendruomenei bendradarbiaujant su Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindine mokykla. Šiemet suorganizavome puodukų dekoravimo užsiėmimus kūrybinėse dirbtuvėse ir aktyvius užsiėmimus mokantis futbolo žaidimo, rankų lenkimo technikos, dalyvaujant draugiškose varžybose.

Pagal Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ 2020 m. balandžio 17 d. teikė  paraišką „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, kuri įvertinta teigiamai. Pasirašyta trišalė Vietos projekto vykdymo 2020 m. rugsėjo 4 d.  sutartis Nr. KRET-LEADER-6B-SD-14-4-2020 su NMA prie LR Žęmės ūkio ministerijos ir Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos. Gavome didžiausią galimą paramą vienam vietos projektui įgyvendinti 97509,00 Eur, kurio lyginamoji dalis iki 95 proc.  Teikiant paraišką, Kretingos rajono savivaldybės taryba 2020 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. T2-6 pritarė šiam projektui, tapo partneriu ir prie jo įgyvendinimo prisidėjo piniginiu įnašu  5 150,00 Eur., t.y. 5 proc. projekto vertės.

Šiam projektui įgyvendinti ir veiklai pradėti Kalnalio šv. Lauryno parapija nuosavybės teise priklausantį 458,13 kv.m.  pastatą – Globos namus (unikalus Nr. 5600-1001-0017) ir kitus inžinerinius statinius – Kiemo aikštelę (unikalus Nr. 5600-1001-0028), esančius adresu Motiejaus Valančiaus g. 12, Nasrėnų k., Kretingos r.  pagal 2020 m. sausio 21 d. turto panaudos sutartį Nr. 2020/01 / TPS 20/01 perdavė bendruomenei  25 (dvidešimt penkerių) metų laikotarpiui neatlygintinai valdyti, naudoti ir disponuoti nekilnojamuoju turtu, atlikti projekte numatytas investicijas į turtą.

Gavę finansavimą, vietos projekto įgyvendinimo metu, atsižvelgiant į Higienos normas atliekame kapitalinį ir einamąjį pastato remontą, įrengsime keltuvą, pakeitėme šildymo katilą, įsigysime reikiamus baldus. Sukursime naujas darbo vietas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, tuo sukurdami galimybę teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą 17 senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ar su sunkia negalia.

Socialinė globa – tai  visuma paslaugų (stacionari socialinė slauga, papildomos psichologo, kinezeterapeuto, masažuotojo paslaugos, užimtumo organizavimas ir t.t.), kurios visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiamos kompleksiškai, t.y. nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba. Bendruomenės tikslas – paslaugos gavėjams sukurti namų jaukumą ir keisti iš sovietmečio atkeliavusį požiūrį į globos įstaigas, kaip į „ubagynus“.
              Įgyvendinus projektą „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“, įsipareigojame veiklą vykdyti ne mažiau, kaip 3 metus. Kadangi paslaugą teiksime 17 asmenų visą parą,  sukursime 6 - 8 darbo vietas, iš kurių 5 etatus bendruomenė įsipareigoja išlaikyti pati vykdydama veiklą ir generuodama pajamas. Atsižvelgiant į tai, kad tai Kretingos rajone pilotinis nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės socialinio verslo projektas, kitų 3 (slaugytojų padėjėjų) etatų išlaikymui Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 17  d.  Jungtinės veiklos sutartimi Nr. S1-434 nuspręsta skirti 3 metus po 33 000,00  Eur metams.

Reikalingas darbuotojų/etatų skaičius apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A1-181 patvirtintais „Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais“.

Paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui ruošiamės atsakingai, esamą situaciją įsivertinome konsultuodamiesi su atitinkamų sričių specialistais, atlikdami preliminarias reikalingų prekių įsigijimo apklausas, bei atlikdami išlaidų skaičiavimus. Medinis karkasinis statinys pastatytas 2001 m., jame veikla (senelių globa)  buvo vykdoma iki 2018 m. rugsėjo 1 d. ir  niekada nebuvo atliktas remontas. Norėdami teikti planuojamą kokybišką paslaugą turime pasiruošti 100 proc..

Nesant trukdžių, „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“ nuo 2021 metų III ketvirčio pradėtų teikti socialinę globą, kurią tikimės tęsime ir po 3 metų (projektinis įsipareigojimas), nes ši paslauga labai reikalinga Lietuvoje. Ateityje planuojame teikti ir mobilias socialines paslaugas.

 

Visų įgyvendintų projektų vadovė – Jūratė Mačernienė, Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė.

Gautus GPM 1,2 proc. bendruomenė  prisidėjo prie projektų įgyvendinimo. Įsigyta batutų nuomos paslauga sudarė galimybę visiems vaikams tradicinės vasaros šventės metu šėlti batutuose. Puoselėjome centrinėje Kūlupėnų aikštėje esančius gėlynus, nupirkome kalėdinei eglutei žaisliukų.

BENDRADARBIAVIMAS

Vykdant veiklą bendradarbiaujame su visomis įstaigomis, organizacijomis – ar tai vadinti bendradarbiavimu – gal tiesiog dirbame kartu papildydami, padėdami kas kiek galėdami vardan bendros gerovės, bendro tikslo.

BENDRUOMENĖS METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

Bendruomenei pagal panaudos sutartis priklauso 3 patalpos (Mokyklos g. 5 ir Mokyklos g. 9 -Kūlupėnuose ir Motiejaus Valančiaus g. 12 Nasrėnuose)

Mėnuo

Elektra

Šiluma

Vanduo

Gruodis

11,37

80,87

4,58

Sausis

18,20

59,56

4,48

Vasaris

11,23

83,52

4,56

Kovas

10,56

67,83

4,54

Balandis

13,60

33,72

4,48

Gegužė

8,78

-

4,56

Birželis

11,65

-

4,64

Liepa

12,50

-

4,72

Rugpjūtis

12,44`

-

4,56

Rugsėjis

9,80

-

4,48

Spalis

9,43

14,89

13,44

Lapkritis

11,61

38,39

8,99

Gruodis

11,33

76,41

17,95

Viso

152,50

452,19

85,98

Patalpų draudimo paslauga – 87,00 Eur  

Internetinės svetainės palaikym mokestis – 41,00

Viso išlaidų : 1016,01

Už patalpas Kūlupėnuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo rinkliavos už komunalinų atliekų tvarkymą kaimo bendruomenės yra atleistos.

Nario mokesčio surinkta             405,00 Eur,

2 proc. GPM                           1555,16  Eur

APIBENDRINIMAS

           Norint tenkinti bendruomenės narių poreikius teikėme paraiškas, o aplankius sėkmei ir gavus finansavimą įgyvendinome projektus, kurie davė rezultatų :

                 Rinkta ir sisteminta informacija, kuri nuolat talpinama svetainėje www.kulupenubc.lt , socialiniame tinkle Facebook. Projektų veikla viešinta rajoninėje spaudoje „Pajūrio naujienos“, Kretingos r. savivaldybės internetinėje svetainėje.

2020 metus baigėme be įsiskolinimų.

Projekto „Nasrėnų bendruomeniniai senjorų namai“ įgyvendinimo metu nenumatytoms išlaidoms ( pastatų draudimo (197,34 Eur), šildymo katilo pajungimo paslauga (2446,72 Eur), suskystintų dujų balionų įsigijimo ir keitimo paslaugos (1368,00 Eur), komunalinėms išlaidoms (vandens, elektros sąnaudos (398,57 Eur)) naudotos bendruomenės lėšos, 2020 m. – 4410,63 Eur. Jos,  pradėjus veiklą Nasrėnuose, palaipsniui bus atstatomos.

                 2020 m. rugpjūčio 11 d. visuotiniame narių susirinkime nuspręsta įsigyti Higienos pasą Žmogaus palaikų šarvojimo paslaugai teikti, papildyti Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ įstatų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių. Patalpos higienos normas atitiko, tik privalėjome pasikeisti pastato paskirtį. Bendruomenės narių supratingumo, susitelkimo dėka buvo surinktos lėšos projektavimo paslaugai įsigyti, kurios kainavo 2178 Eur (surinkome 2085 Eur – iš jų 190 Eur pravesta į sąskaitą, 1895 Eur, surinkti grynais seniūnaičių Irmos Benetienės, Jūratės Stalmokienės, Rolando Žiobako bei pasisiūliusios padėti bendruomenės narės Danutės Daukantienės dėka. Reikalingos sertifikuotos dezinfekavimo priemonės, pirmosios pagalbos vaistinėlė, mokestis už Higienos paso leidimo išdavimą sumokėjome bendruomenės lėšomis.

Per ataskaitinius metus pasiektas pats geriausias rezultatas – išmokome dirbti kartu, negalvojant, kaip sau užsidėti pliusą. Supratome – kad vienas nepadarysi tiek, kiek galima padaryti kartu.

 

Veiklos ataskaitą parengė:

Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“                                                                      

Pirmininkė    Jūratė Mačernienė